ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot


ราคานํ้ามันวันนี้


คณะตรวจสอบ ISO9001:2000 article

                      

                                                                             

 

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ทางคณะตรวจสอบ ISO9001:2000 ได้เข้ามาออดิด ณ บริษัท ยูเนียนเปเปอร์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง เพื่อต่อสัญญาของ ISO

            ISO เป็นตัวย่อขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนในแต่ละประเทศ รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานสากลต่างๆ

        ** ข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐาน iso9001:2000 นั้นมีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 

     เพื่อให้องค์กรมีความสามารถที่จะผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

     -   เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องการประกันการทำตามข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
กิจกรรม / สาระน่ารู้

รูปแบบการวัดกล่อง ( DIMENSION LESSON )
งานเลี้ยงปีใหม่ article
กิจกรรม 5 ส. กับ UPP
วิธีการใช้กระดาษให้คุ้มค่า
การจัดการสินค้าคงคลัง articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 168/29 เขตธัญบุรี แขวงลำผักกูด
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
เบอร์โทร : 029570540-4 fax : 029574747 อีเมล : upppaper@asianet.co.th
เว็บไซต์ : www.upppackaging.com