ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot


ราคานํ้ามันวันนี้


About Us

 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

                 
 
          เริ่มเปิดดำเนินการด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เมื่อวันที่14 เมษายน 2528 โดยได้พัฒนาตนเองจากโรงงานเล็กๆซึ่งมีเครื่องจักรกลการผลิตและบุคลากรในองค์กรเพียงเล็กน้อย และปัจจุบันบริษัทได้ขยายกิจการและพัฒนาตนเองจนกระทั่งบริษัทมีเครื่องจักรกลการผลิต,บุคลากร และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำเข้ามาใช้ในการควบคุมและดำเนินงานในกิจการอย่างสมบูรณ์แบบ  โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ในการผลิตกล่องลูกฟูกเพื่อการส่งออกและจัดจำหน่ายภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการที่ดีจนเป็นที่ประทับใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า UPP
ก่อตั้ง :  พ.ศ. 2528
ที่ตั้ง   :  168/29  ถ.รังสิต - นครนายก หมู่1 ต.ลำผักกูด  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
พื้นที่โรงงาน   :  10,000 ตารางเมตร
ประเภทธุรกิจ   :  ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกรูปแบบ ฉากกระดาษ พาเลทกระดาษ  


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 168/29 เขตธัญบุรี แขวงลำผักกูด
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
เบอร์โทร : 029570540-4 fax : 029574747 อีเมล : upppaper@asianet.co.th
เว็บไซต์ : www.upppackaging.com