ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot


ราคานํ้ามันวันนี้


การจัดการสินค้าคงคลัง article

ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง?
การมีสินค้าคงคลังช่วยให้เราผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความคุ้มค่าเชิงต้นทุนการผลิต
เนื่องจากการผลิตอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดต้นทุนในด้านการติดตั้งเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายจากเวลารอคอยในการผลิต
การประหยัดค่าขนส่งวัตถุดิบที่บางครั้งมีค่าสูงทำให้การจัดซื้อในปริมาณมากจะส่งผลต่อต้นทุนที่ต่ำกว่า และทำให้การผลิตทำได้อย่างต่อเนื่อง
แต่การกำหนดระดับสินค้าคงคลังในระดับที่สูง ก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงเช่นกัน ส่วนการกำหนดระดับสินค้าคงคลังต่ำก็เกิดปัญหาได้อีก ดังนั้นจึงควรกำหนดสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับภาวะของปัจจัยต่างๆ ในระบบลอจิสติกส์

ประเภทสินค้าคงคลังในระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline)
มี 5 ประเภทดังต่อไปนี้
1. สินค้าคงคลังที่รองรับความต้องการตามวัฏจักร และควาวมต้องการในช่วงเวลาปกติ (Cycle/Regular Stock) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อรองรับความต้องการในช่วงเวลาหนึ่ง ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้าจนถึงเวลาที่จะได้รับสินค้าอีกครั้ง
2. สินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง (In-Transit) ซึ่งอยู่ในระยะต่างๆ ของเส้นทางการขนส่ง จากผู้จัดส่งวัตถุดิบมายังโรงงงานผลิตและในอีกมุมหนึ่งจากการขนส่งจากโรงงานเราไปยังลูกค้า (เรียกสถานะตลอดทางนี้ว่า Logistics Pipeline)
3. สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (Work-in-process Inventory)
4. สินค้าคงคลังสำรอง (Safety Stock) เป็นสินค้าคงคลังสำรองที่มีไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความแปรเปลี่ยนไปในการจัดส่งจากผู้จัดส่งวัตถุดิบหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
5. สินค้าคงคลังสำรองเพิ่มเติม สำหรับกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน (Buffer Stock) เป็นสินค้าคงคลังสำรอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างหรือควาวมแปรผันของกำลังการผลิตกระบวนการ ที่ต่อเนื่องกันอันเป็นจุดที่เป็นคอขวดของกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการที่เป็นคอขวดนี้ทำการผลิตเต็มกำลัง เพื่อสำรองผลผลิตสำหรับป้อนให้กระบวนการถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสำรองในรูป Buffer Stock

ควรศึกษาประเภทสินค้าคงคลังทั้ง 5 ประเภทนี้ เนื่องจากเมื่อรวมปริมาณมูลค่าของสินค้าคงคลังโดยรวมในทุกประเภทนี้เข้าด้วยกัน จึงสามารถประเมินถึงมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนที่ต้องลงทุนไปในสินค้าคงคลังโดยรวม เป็นสิ่งที่เรียกว่า Logistics Pipeline Size หรือ ขนาดของเส้นทางลอจิสติกส์

ในแต่ละส่วนของ Logistics Pipeline นี้เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปวิเคราะกระบวนการเพื่อกำหนดแผนการจัดการ เพื่อพยายามลดปริมาณสินค้าคงคลังให้มีมูลค่าน้อยเท่าที่เป็นไปได้ ทำให้สามารถลดปริมาณเงินลงทุนได้

สาเหตุที่ก่อให้เกิดสินค้าคงคลังประเภทต่างๆ
1. ประเภท-สินค้าคงคลังตามวัฏจักร สาเหตุที่เป็นปัจจัยสร้างสินค้าคงคลังคือ->ความคุ้มค่าจาก Lot/Batch size และวัฏจักรของสินค้า
2. ประเภท-สินค้าคงคลังสำรอง สาเหตุที่เป็นปัจจัยสร้างสินค้าคงคลังคือ->ความไม่แน่นอนในปัจจัยภายนอกการควบคุม
3. ประเภท-สินค้าระหว่างการขนส่้ง สาเหตุที่เป็นปัจจัยสร้างสินค้าคงคลังคือ->ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง
4. ประเภท-สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต สาเหตุที่เป็นปัจจัยสร้างสินค้าคงคลังคือ->ขั้นตอนการผลิตในกระบวนการผลิต
5. ประเภท-สินค้าคงคลังสำรองระหว่างกระบวนการ สาเหตุที่เป็นปัจจัยสร้างสินค้าคงคลังคือ->กำลังการผลิตที่แตกต่างกัน

ต้นทุนที่เกิดจากการมีสินค้าคงคลัง
1. ต้นทุนการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน (Capital Costs) เป็นต้นทุนของเงินทุนหมุนเวียน ที่ต้องจดหามาลงทุนในส่วนของสินค้าสำรองนั้น อาจเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้น
2. ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสินค้าคงคลัง (Inventory Service Costs) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต้องทำประกันภัยในสินค้าคงคลังที่มีอยู่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติภัยต่างๆ ต้องป้องกันในส่วนนี้ในกรณีที่สินค้าคงคลังมีมูลค่าสูง
3. ต้นทุนในการจัดหาพื้นที่จัดเก็ยสินค้าคงคลัง (Storage Space Costs) เมื่อมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังในปริมาณมาก
4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสี่ยงในตัวสินค้าที่จัดเก็บ (Inventory Risk Costs) การจัดเก็บสินค้าในสต็อกยาวนานอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสินค้า (Obsoloescence), การขนย้ายไม่ดี หรือถูกยักยอก เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม
กิจกรรม / สาระน่ารู้

รูปแบบการวัดกล่อง ( DIMENSION LESSON )
งานเลี้ยงปีใหม่ article
กิจกรรม 5 ส. กับ UPP
วิธีการใช้กระดาษให้คุ้มค่า
คณะตรวจสอบ ISO9001:2000 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 168/29 เขตธัญบุรี แขวงลำผักกูด
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
เบอร์โทร : 029570540-4 fax : 029574747 อีเมล : upppaper@asianet.co.th
เว็บไซต์ : www.upppackaging.com